Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Instruirea regională a fermierilor pentru obținerea granturilor oferite de UCIP IFAD.
Publicat: 21.08.2023   

  Guvernul Republicii Moldovei a încheiat un Acord de finanțare cu Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru implementarea Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), care are ca scop consolidarea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice prin încurajarea adoptării unor tehnologii de irigare la scară mică cu o abordare inteligentă din punctul de vedere al climei şi de economisire a surselor de apă.

  Prestatorul de servicii Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu suportul UCIP IFAD (Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD) în cadrul Proiectului «Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)» implementeaza Programul de instruiri regionale pentru potențialii aplicanți – beneficiari a granturilor la irigarea la scară mică.

  Astfel, în perioada 17-19 august 2023, în incinta Consiliului Raional a fost organizată o instruire teoretico – practică pentru 24 de fermieri din raioanele Leova și Cantemir în domeniul irigării și agriculturii adaptive.

   Președintele raionului dl Nicolae Prițcan a salutat fermierii și a vorbit despre problemele care le întâmpină agricultorii din raion și din întreaga țară, despre investiții și irigarea culturilor cu valoare adăugată.  

   Dl Tomșa Nicolae în calitate de Formator și organizator a Atelierului de instruire a menționat că obiectivul Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), este stimularea creșterii economice rurale la scară largă și de reducere a sărăciei din zonele rurale prin consolidarea rezilienței micilor fermieri la riscurile economice, de mediu și climatice, iar implementarea şi gestionarea proiectului este asigurată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) prin Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD).

   Programul de instruire teoretico – practică de 24 ore a fost axat pe cinci module de instruire:

  1. Exploatarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare;
  2. Agricultura adaptivă la schimbările de climă și agricultura ecologică;
  3. Surse de finanțare pentru agricultură și modul de accesare a grantului IFAD la irigarea la scară mică;
  4. Contabilitate simplă și raportarea fiscală;
  5. Marketingul asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.

   Instruirile teoretico-practice regionale au ca scop instruirea formală și promovarea de tipuri și metode de irigare la scară mică, tehnici eficiente în irigare (funcționarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare; tehnici de adaptare la umeditate insuficientă sau excesivă a solului), aspectele ce țin de menținerea fertilității solului cu asigurarea parametrilor de fertilizare prin irigare, implementarea și menținerea sistemului de contabilitate în partidă simplă și raportare fiscală la nivel de exploatație agricolă, acces la surse de finanțare și asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.

  Instruirile formale au fost implementate de consultantul Nicolae Tomșa, formator regional la domeniile menționate, care după instruirile petrecute  va ajuta beneficiarii la pregătirea pachetelor de aplicații la granturile oferite de UCIP IFAD.

  Prezentă la acest eveniment președintele AUAI Filipeni dna Țîcău Tamara s-a expus cu părerea că  cel mai solicitat modul de instruire la domeniul irigării la scară mică a fost  subiectele practice despre exploatarea și întreținerea echipamentelor de irigare prin aspersiune și picurare, calitatea apei și regimurile — normele de udare pentru culturile horticole și legumicole . La Stația de pompare a apei Filipeni, dna Tamara a explicat fermierilor despre capacitatea de pompare a apei volumul și presiunea apei care nemijlocit au rolul lor la irigare. Tot ea a relatat că membrii AUAI beneficiează de apă calitativă pentru irigare deoarece se află sub un control minuțios efectuînd analiza apei permanent. Probele prelevate sunt analizate în cadrul laboratoarelor autorizate şi certificate, cerința primordială privind calitatea apei utilizate la irigare, fiind ca: conținutul de săruri să nu depășească 1 g/l; concentrația nu mai mare a ionilor de: sodiu (Na) < 50%; magneziu (Mg) < 50%; raportul dintre cationii de Na şi Ca mai mic de 1; (HCO3— + CO3+2) – (Ca+2 + Mg+2) <1,25), apa să fie bine aerisită, nu prea rece şi să nu conțină rezidiuri de substanțe poluante, semințe de buruieni și să corespundă cerințelor de calitate microbiologice”.

  Calitatea apei la aplicarea irigării este factorul crucial în păstrarea fertilității solului și asigurarea de recolte stabile de produse hortilegumicole. Ca președinte a AUAI a încurajat fermierii să aplice la granturile oferite de IFAD pentru a procura sisteme de irigare, cu aceasta va fi si un plus pentru AUAI Filipeni că se va majora numărul membrilor în Asociație unde ulterior se vor diminua costurile la  apa pentru irigare.

  Recomandări practice ce țin de cerințele generale şi speciale pentru selectarea, proiectare şi utilizarea instalațiilor de irigare la scară mica:

  1. Înainte de a purcede la alegerea sistemei de irigare se va efectua trecerea în erată a tuturor surselor de aprovizionare cu apă din proximitatea câmpului ce va fi irigat. Pentru fiecare sursă de apă este necesar de determinat:

  • distanța până la câmp şi suprafață generală preconizată pentru irigare (în dependență de aceasta se va alege pompa de pompare a apei);
  • se va efectua analiza apei pentru a determina preț abilitatea ei pentru irigare.

 2. Următorul pas va consta în analiza: compoziției chimice (NPK şi microelemente), concentrației soluției solului, reacției pH, texturii, structurii şi permeabilității solului, capacitatea maximă pentru apă a solului.

 3. Se va determina expoziția, amplasarea şi suprafețele optime pentru înființarea unui câmp pretabil la irigarea culturilor. Câmpul va fi împărțit în parcele, tarlale, blocuri. Conform lungimii şi lățimii eficiente de irigare a sistemelor de irigare se vor determina lungimile şi lățimile parcelelor pentru amplasarea culturilor irigate.

 4. Vor fi determinate pentru câmpul irigat condițiile climaterice caracteristice din această regiune: suma depunerilor atmosferice şi distribuția lor pe parcursul anului, variația temperaturilor diurne (zilele sau perioadele cele mai înalte temperaturi şi cu arșiță şi secetă atmosferică), suma temperaturilor active pe perioada de vegetație, etc.

 5. În conformitate cu cerințele de udare a culturilor cultivate și caracteristicile de sol se va selecta tipul de sisteme de irigare aplicabile: fie prin aspersiune, microaspersiune sau picurare;

 6. Pentru culturile alese la irigare se vor calcula necesitățile de apă pentru irigare în dependență de recolta scontată, tipul producției, schemele de plantare şi semănat, fazele critice cu necesități maxime de umiditate, perioadele optime de irigare.

   Aceste cerințe și lucrări pot fi făcute de sine stătător de producătorul agricol, sau cu suportul Consultanților regionali ACSA sau pot fi obținute de la personalul companiilor de distribuție – instalare a sistemelor de irigare.

  În ultima zi de instruire au fost efectuate vizite în teren la loturile demonstrative în satul Romanovca în Gospodăria Țărănească Codreanu Iacob unde fermierii au obținut o experiență la irigare prin picurare în sere, la AUAI Filipeni cu demonstrarea sistemului central de irigare, la Gospodăria Țărăneasca Dînga Ion – fermierii sau familiarizat cu sistemele de irigare la culturile de ciapă ardei dulce și pepenele verde și în final la Gospodăria Țărăneasca Cordeleanu Victor fermierii au împărtășit practicile la irigarea viței de vie.

  Prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), pe tot parcursul implementării proiectului se va acorda suport şi servicii de consultanță tehnică gratuită la: instruirea fermierilor, pregătirea pachetului de grup şi individuale pentru aplicare la granturile UCIP pentru infrastructura de irigare şi scheme de irigare la scară mică, inclusiv încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice.

  Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) și prestatorul de servicii, Asociația Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), vor informa adițional persoanele cointeresate din toate ariile țării privitor la următoarele Seminare de instruiri regionale la domeniul irigării și accesării granturilor IFAD, perioada și locația implementării acestora, inclusiv Consultanții regionali vor invita personalizat producătorii agricoli care și-au manifestat interesul formal în cadrul Campanii de informare.

  Producătorii agricoli, membrii AUAI şi a APL cointeresați de implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informații suplimentare pe pagina web a finanțatorului UCIP – IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau DirecțiaAgricultură Relații Funciare și Mediu Leova dl Nicolae TOMȘA, telefon 067499444 sau 062033250.

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 05.04.2024   
Doamna secretară de stat Rusnac Aliona, a prezentat audienței informații cu privire la Reforma instituțională de mediu, dezvoltarea cadrului de politici de mediu, informații cu referire la Integrarea Europeană, taxele și plățile de mediu, Codul Silvic, serviciul public de salubrizare, extinderea și reabilitarea pădurilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2024   
Primarii au fost activi, acordând întrebări raportorilor, au dezvoltat discuții și au contribuit cu soluții binevenite pentru îmbunătățirea condițiilor localităților din raionul nostru. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
subiectele cheie abordate au inclus îmbunătățirea accesului la serviciile publice, îmbunătățirea gradului de compatibilitate cu afacerile în comunitățile locale și prioritizarea investițiilor pentru a obține o calitate mai bună a vieții. Conferința a servit drept o platformă de dialog și schimb de bune practici referitor la accesul la infrastructură, oportunități de angajare și dezvoltare economică locală. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Activitatea desfășurată a avut ca obiectiv primordial ,, promovarea și valorificarea potențialului cultural imaterial”. A fost prezentată o informație narativ – demonstrativă despre realizările activității instituțiilor culturale /colectivelor artistice obținute pe parcursul a. 2023. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2024   
Antreprenoriatul social este un factor important al coeziunii sociale și al sustenabilității, care poate stimula economia locală. Întreprinderile sociale vor crea locuri de muncă, vor oferi produse și servicii inovatoare cu impact benefic socio-economic, cu generarea veniturilor în comunitățile rurale, inclusiv pentru persoanele defavorizate. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2024   
Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului Raional Leova a organizat și desfășurat Turneul Regional la volei în memoria sportivului Vladimir Rogojin, ediția 2024. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.03.2024   
Președintele raionului Leova, dl Nicolae Popa, a venit cu un cuvânt de salut către cei prezenți, menționând importanța ședinței comune, precum și necesitatea stabilirii unei conlucrări eficiente în scopul soluționării provocărilor ce apar în timpul lucrărilor de construcție din cadrul celor două proiecte de importanță strategică pentru raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.03.2024   
Omagiu tuturor bunicuțelor orașului, exprimându-și recunoștință pentru răbdare nemărginită, bunătate, înțelepciune, pentru iubirea necondiționată pe care o oferă familiilor, dar și pentru rolul esențial pe care îl au în păstrarea tradițiilor și în educarea generațiilor viitoare. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.03.2024   
Acum 32 ani, a început un război pe care nimeni nu și l-a dorit, un război cu forțe neegale, care a pus în pericol independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Iar în contextul situației de astăzi, atunci când în țara vecină, la hotar este război, semnificația cuvântului ”pace” ia un alt contur. Acum realizăm, mai mult ca niciodată, cât de scumpă este pacea, cea pe care o dorim. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.02.2024   
23 chestiuni au fost examinate minuțios și aprobate în cadrul ședinței extraordinare de astăzi a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2024   
O activitate extrașcolară pentru cei care tind impetuos spre perfecțiune, pentru care cuvintele ,,erudiție” și ,,inteligență” au devenit har și pasiune. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2024   
Ministrul a menționat, că Republica Moldova la moment este asigurată atât cu gaze naturale, cât și cu energie electrică, datorită diversificării surselor și furnizorilor. Diversificarea surselor de gaze și energie electrică a permis depășirea crizei din ultimii 2 ani și concentrarea pe reforme de piață pe termen lung, transpunerea acquis-ului comunitar și integrarea în piața energetică europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2024   
Intervențiile date sunt corelate cu Strategia de Dezvoltare Economica - Socială a raionului Leova pentru anii 2021-2028, capitolul Apa și Sanitație. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.02.2024   
Felicităm sportivii pentru rezultatele obținute și antrenorii pentru munca depusă. Succese și noi performanțe. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.02.2024   
Astăzi, 16 februarie 2024, membrii Grupului Participativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri în raionul Leova s-au întrunit în ședința de lucru nr.5, organizată în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități Locale” Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2024   
La data de 15 februarie 2024, se împlinesc 35 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu această ocazie, în oraşul Leova, astăzi, a avut loc evenimentul de comemorare a eroilor căzuți în război. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Produsele a 6 producători din raionul Leova sunt expuse în perioada 31 ianuarie-4 februarie, la CIE Moldexpo (mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1), la Expoziția Națională "Fabricat în Moldova -2024” Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2024   
La data de 24 ianuarie 2024, Consiliul raional Leova, împreună cu Primăria orașului Leova au depus flori la Bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Leova, cu prilejul aniversării a 165-a de la Unirea Principatelor Române. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.12.2023   
Consiliul Raional Leova în ședința din 26 decembrie a aprobat Bugetul pentru anul 2024. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.12.2023   
Aducem sincere mulțumiri cetelor de colindători, pentru atmosfera feerică creată. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 754

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90852   Total ieri: 454   Total azi: 173