Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
Instrumente de susținere a mediului de afaceri în Republica Moldova.
Publicat: 17.03.2015   

Clasificarea întreprinderilor în RM:

Tipul întreprinderilor

Num. de salariați

Veniturile din vînzări

Bilanțul activelor

Micro

£ 9 angajaţi

 

£ 3 mln. lei venituri din vânzări/bilantul activelor

Mici

£ 49 angajaţi

 

£ 25 mln. lei venituri din vânzări/ /bilantul activelor

Mijlocii

£ 249 angajaţi

 

£ 50 mln. lei venituri din vânzări/ bilantul activelor

Mari

Mai mult de 250 angajaţi

Mai mult de 50 mln. lei din ven. din vânzări/ /bilantul activelor


INSTRUMENTE DE SUSȚINERE A MEDIULUI DE AFACERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Fondul de garantare a creditelor (FGA)

Programul reprezintă un instrument eficient de facilitare a creditării, îmbunătățind accesul la finanțare a întreprinderilor eligibile, care întîmpină dificultăți în accesarea resurselor pe piața bancară.

                                                          Bănci partenere

-          BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.;

-          BC ”VICTORIABANK” S.A.;

-          ”Banca de Economii” S.A.;

-          ”Banca Comercială Română Chișinău” S.A.;

-          BC ”UNIBANK” S.A.;

-          BC ”ProCredit Bank” S.A.;

-          BC ”Moldinconbank” S.A.;

-          BC ”Comertbank” S.A;

Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro și mici la resursele financiare.

Grupul țintă: Întreprinderile micro și mici ce activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Perioada de garantare pînă la 5 ani.

Suma garanției derivă în dependență de produsul de garantare

 Produse de garantare

Contacte: www.odimm.md / tel: 0 22 211 552

 

Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)

Obiective: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor si facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare initierii si dezvoltarii unei afaceri.

Grup tinta: Programul este destinat persoanelor tinere cu vârsta cuprinsa între 18-30 de ani, care doresc: sa-si dezvolte abilitatile antreprenoriale, sa lanseze o afacere proprie în zonele rurale si/sau sa-si extinda propria afacere în zonele rurale, creînd noi locuri de munca.

                                                         Bănci partenere

-          BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.;

-          BC ”VICTORIABANK” S.A.;

-          ”Banca de Economii” S.A.;

-          ”Banca Comercială Română Chișinău” S.A.;

-          BC ”UNIBANK” S.A.;

-          BC ”ProCredit Bank” S.A.;

-          BC ”Moldinconbank” S.A.;

-          BC ”Comertbank” S.A;

                                           Programul prevede 3 componente:

Componenta I: Instruire și consultanță antreprenorială

-Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;

-Planificarea afacerilor;

-Managementul financiar;

-Contabilitate;

-Managementul resurselor umane;

-Marketing şi vânzări;

Componenta II: Obtinerea creditelor preferentiale în valoare maxima de pâna la 300.000 lei (pe 5 ani) cu o portiune de grant nerambursabil (40%) (implementator – Directoratul Liniei de Credit (DLC) pe lânga Ministerul Finantelor);
Componenta III: Monitorizarea post-finantare (implementator DLC);

Durata Programului: 2008-2016

Contacte: www.odimm.md  tel: 0 22 225 384, Ana Sochircă

Programul de Atragere a remitențelor în economie

(PARE 1+1)

Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii atât de către lucrătorii migranţi, cât şi de beneficiarii de remitenţe.

Grup ţintă :Lucrători migranţi sau rude de gradul întîi;

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Ruda de gradul I a migrantului poate fi: soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

Criterii de eligibilitate :

- cetăţean al Republicii Moldova;

- lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;

- intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

- dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prin prezentarea documentelor justificate, provenienţa mijloacelor financiare;

- solicitantul dispune de o întreprindere înregistrată în una din următoarele forme organizatorico - juridice (Întreprindere individuală, Societate cu răspundere limitată, Gospodărie Ţărănească, Cooperativa de producere, Cooperativa de întreprinzător)

PARE 1+1 prevede 4 componente:

Componenta I – „Informare şi comunicare”

Componenta II – „Instruire şi suport antreprenorial”

Componenta III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”

Componenta IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului”

PRIORITĂŢILE  PARE 1+1:

- Crearea de noi locuri de muncă;

- Orientarea la export;

- Substituirea importurilor;

- Implementarea proiectelor de eficienţă energetică;

- Crearea şi dezvoltarea afacerilor în zone de deprivare;

- Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

Contacte: www.odimm.md tel: 0 22 211 648

Programul de subvenționare a participării la tîrguri și expoziții

Întreprinderile Mici şi Mijlocii vor beneficia de compensare parţială a spaţiului expoziţional în cadrul Programului de Stat de stimulare a participării agenţilor economici la tîrguri şi expoziţii.

Obiectiv: Promovarea IMM-urilor pe piața locală și internațională prin intermediul activităților expoziționale organizate în Republica Moldova și în străinătate.

Grupul țintă: Întreprinderile producătoare micro și mici, beneficiary ai programelor de Stat, generatori de inovații, exportatori, turism rural, meșteri populari, artizanat.

Activitatea de bază: Întreprinderile aferente sectorului IMM participante la expoziţiile: Moldenergy, Fabricat în Moldova, MOLDAGROTECH(spring) ,Moldconstruct, Tourism. Leisure. Hotels, Food Technology, Food & Drinks, Packaging. Depot, Furniture, Farmer, Moldova Fashion Expo, Infoinvent vor beneficia de compensări, în cuantum de maximum 50% din costul spaţiului contractat, dar nu mai mult decît 4 m.p . Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 2000 de lei.

Detalii: www.odimm.md

 

Programul Business Advisory Service (BAS)

BERD Moldova

Obiectiv:

- de a susţine dezvoltarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor private mici şi mijlocii;

- de a susţine dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova şi de a îmbunătăţi gradul de competitivitate a companiilor locale de consultanţă.

Grup ţintă: IMM (de la 10 la 250 de angajaţi, în cazuri excepţionale până la 500 angajaţi) din Republica Moldova, ocupate în sfera de producţie, servicii şi comerţ şi care activează pe piaţa nu mai puţin de doi ani.

Activităţi principale: BAS susține IMMM-urile în accesarea unei game diverse de sevicii de consultanță prin facilitarea proiectelor cu consultanții locali pe bază de cofinanțare. Asistența directă oferită pentru a spori competitivitatea întreprinderii este combinată cu activități sistematice de dezvoltare a pieței în scopul creării unei infrastructure și durabile pentru susșinerea IMMM-urilor în țările de activitate a BERD.

Acoperire financiară parţială a costurilor pentru servicii de consultanţă. Subsidiu maxim oferit companiilor eligibile este în sumă de 10 000 EUR, sumă ce nu constituie mai mult de 50% (exclusiv taxe) din suma proiectului.

Care servicii de consultanță sînt co-finanțate:

- Studii de piață și planificare: analiza pieței și strategii de dezvoltare, branding, elaborarea materialelor promoționale, elaborarea site-urilor web, merchendaising, e-comerț;

- Planificarea pentru dezvoltare: planificarea strategică, planificarea pentru extindere/diversificare, analiza costurilor, managementul financiar;

- Studii de fezabilitate;

- Identificarea partenerilor: furnizori, investitori, clienți, managementul achizițiilor;

- Reorganizarea/restructurarea: dezvoltarea organizațională, managementul resurselor umane, sistemul de vînzări și distribuție, managementul logistic;

- Sisteme computerizate de management financiar:sisteme informaționale de management financiar, sistemen de management a relațiilor cu clienții, sisteme de planificare a resurselor întreprinderii;

- Agricultura: gestionarea terenurilor și creșterii animalelor;

- Sisteme computerizate de producer: proiectarea computerizată, sisteme de automatizare a proceselor de producție;

- Studii inginerești: proiectare, optimizarea spațiului, proiectarea infrastructurii IT, selectarea echipamentului, instalare, instruire;

- Managementul calității și certificarea: ISO 9000-27000;

- Eficiența energetică și mediul înconjurător: audit energetic, energia regenerabilă, studii de evaluare a impactului asupra mediului, controlul integrat de prevenire a poluării, implementarea ISO 14000;


Contacte:  basmoldova@ebrd.com    tel: 0 22  2116 14, 0 22 235 224

Small Business Support Team BERD
(Echipa de Susţinere a Micului Business)

BERD Moldova

Activitate: Acoperire financiară parţială a costurilor pentru servicii de consultanţă:

- Planificarea afacerii, inclusiv planuri investiţionale;

- Studii de piaţă şi planuri de marketing, programe de promovare, publicitate, branding, re-branding;

- Identificarea investitorilor şi partenerilor de afaceri;

            - Studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea resurselor;

- Implementarea, pregătirea şi certificarea pentru sisteme de management al calităţii (ISO sau HACCP), etc.

- Subsidiu maxim oferit companiilor eligibile este în sumă de 10 000 EUR, dar nu mai mult de 70% (exclusiv taxe) din suma proiectului.

Contacte:  basmoldova@ebrd.com    tel: 0 22  2116 14, 0 22 235 224

Programul de Co-finanţare a Proiectelor de Consultanţă în Eficienţa Energetică

BERD Moldova

Obiectiv: Susţinerea financiară a IMM încadrate în activităţile de eficienţa energetică

Grupul țintă: Companiile interesate în elaborarea proiectelor /documenta- ţiei tehnice cu impact semnificativ asupra eficienţei energetice (transfer spre surse energetice mai eficiente din punct de vedere economic, implementarea de noi tehnologii cu impact asupra eficienţei energetice şi mediului înconjurător, etc.), precum şi în implementarea proiectelor de audit energetic.

 Activitatea de bază: Co-finanţarea proiectelor de eficienţa energetică.

Rata subsidiilor va varia între 60-70% din suma proiectului aprobat spre finanţare, dar nu va depăşi suma de 10.000 EUR.

 Acordarea granturilor până la 70% din suma proiectului (maxim 10,000 EUR) pentru implementarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice.

  Domenii susţinute spre co-finanţare:

       -   Implementarea proiectelor de Audit Energetic;

       -   Studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea  eficientă a resurselor, inclusiv a resurselor energetice;

       -  Implementarea sistemelor de management a calităţii cu impact   semnificativ asupra eficienţei energetice.

 

Contacte:  basmoldova@ebrd.com    tel: 0 22  2116 14, 0 22 235 224

Platforma femeilor de afaceri

”La o ceașcă de ceai”

Obiectivul principal al Platformei este dezvoltarea abilităţilor profesionale şi antreprenoriale ale femeilor prin organizarea diferitor training-uri tematice, workshop-uri, dezbateri, concursuri.

•      încurajarea spiritului de antreprenor al femeilor;

•      facilitarea  comunicării  dintre femeile antreprenoare;

•      promovarea produselor şi serviciilor companiilor  gestionate de către femeile antreprenoare;

•      dezvoltarea  profesională şi personală;

•      Susţinere în crearea locurilor de muncă pentru femei;

În cadrul evenimentelor femeile de afaceri se invață cum să-și promoveze produsele și serviciile cu ajutorul rețelelor sociale, dar și cum să ajungă mai ușor la publicul țintă.

Detalii: www.odimm.md

Acordarea Consultanței de către Experții din Germania

Senior Experten Service (SES)

Obiectiv: Facilitarea accesului IMM-urilor la cunoştinţe inovative internaţionale;

Grup ţintă: IMM, instituţii publice, autorităţi locale, instituţii de învăţământ, instituţii internaţionale;

Activităţile principale:

- Acordarea consultaţiilor gratuite de către experţi internaţionali cu experienţă vastă în diferite domenii.;

- Organizarea seminarelor tematice în ţara beneficiarului;

Contacte : projects@odimm.md, persoana de contact: Olga Melniciuc 022 225 380

Portalul

- finantare.gov.md -

Portalul www.finantare.gov.md  oferă informaţie generală despre toate oportunităţile de finanţare a afacerilor: ratele dobânzii, finanţatorii, bănci sau instituţii participante, perioada de graţie, termenul de scadenţă, suma totală disponibilă şi altele.

În scopul dezvoltării sectorului privat, Guvernul Republicii Moldova mobilizează de la partenerii săi de dezvoltare bani în condiţii preferenţiale. Beneficiind de această asistenţă (scheme de credit, granturi sau subvenţii), antreprenorii moldoveni pot să-şi dezvolte afacerile, să-şi crească semnificativ calitatea şi capacitatea de export a produselor, astfel devenind mai competitivi şi creând noi locuri de muncă. Ratele dobânzii la aceste finanţări preferenţiale sunt mai joase, sau, în cadrul granturilor şi subvenţiilor, nu există. De asemenea, perioada de rambursare a împrumuturilor este de câteva ori mai mare decât la creditele comerciale, multe din ele având şi perioade de graţie. Astfel, încercăm să oferim antreprenorilor noştri o sursă de finanţare accesibilă şi de termen lung pentru dezvoltarea afacerilor.

accesare portal: www.finantare.gov.md

PUM: Acordarea Consultanţei de către Experţii din Olanda

Obiectiv: Facilitarea accesului IMM-urilor la cunoştinţe inovative internaţionale;

Grupul țintă: IMM din Moldova;

Activitatea de bază:   - Acordarea consultanţei de către experţi străini;

                        - Organizarea seminarelor în ţara beneficiarului şi/sau în Olanda;

- Stagiere de la 14 zile până la 3 luni în   Olanda;

  - Identificarea partenerilor de afaceri în alte ţări.

Detalii: www.pum.nl

Programul Moldo-German de Sporire

a Calificării Managerilor

Obiectiv: Programul este destinat formării noii generaţii de manageri contemporani, capabili să-şi desfă-şoare afacerea cu succes atât în ţara proprie, cât şi pe piaţa mondială.

Grupul țintă: Managerii întreprinderilor autohtone, vorbitori de limbă engleză, cu vârsta de până la 40 ani.

 Activitatea de bază: Organizarea unui curs de pregătire prealabilă la Centrul de Formare Continuă al Camerei de Comerţ şi Industrie; Efectuarea, timp de o lună, unui stagiu la Centrele de instruire din Germania.

Detalii: www.managerprogramm.de

Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD V)

Programul de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol, cel de-al cincilea program IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în iulie 2011 cu o perioadă de implementare de 60 luni. Proiectul are un caracter naţional şi este implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepţia mun. Chişinău, mun.Bălţi și a Unităților Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Perioada de implementare: iulie 2011 – iunie 2016

Scopul proiectului: de a reduce sărăcia în mediul rural din Republica Moldova creând condiţii favorabile pentru cei mai săraci membri ai societăţii rurale în vederea creşterii veniturilor acestora prin acces sporit la pieţe şi locuri de muncă.

Grupul țintă: Micro antreprenori (persoane fizice şi juridice), tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani, care doresc să-şi iniţieze o afacere in sectorul agricol.

Activitatea de bază: Dezvoltarea businessului agricol favorabil populaţiei sărace; Acordarea creditelor preferenţiale;

Detalii: www.ifad.md/programs/

 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

IFAD VI, Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020. Proiectul are un caracter național și este implemementat în toate localitățile Repubșicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului.

Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

- de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice;

- de a spori accesul populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile;

- de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață;

Detalii: www.ifad.md/programs/

 

Concursul proiectelor de transfer tehnologic

Agenția pentru Inovații și Transfer Tehnologic (AITT)

Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații şi transfer de tehnologii noi, prin implementarea rezultatelor cercetărilor ştiințifice.

Grupul țintă: Întreprinderile mici şi mijlocii şi instituțiile/organizațiile din sfera ştiinței şi inovării din Republica Moldova.

Activitatea de bază: Desfăşurarea unui concurs a celor mai bune proiecte. IMM câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea planului său de afaceri.

Perioada de desfășurare: 2015-2016

Detalii: www.aitt.md

MoSEFF: Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

Obiectiv: Stimularea dezvoltării antreprenoriale sustenabile în concordanţă cu principiile responsabilităţii social corporative, precum şi întru îmbunătăţirea implicării întreprinderilor mici şi mijlocii în activităţi de CSR (Responsabilitate Social-Corporativă);

Grupul țintă: IMM-urile din R. Moldova;

Activitatea de bază: Creditarea în combinație cu o porțiune de grant (5-20%) a IMM-urilor din R. Moldova în scopul reducerii emisiilor de CO2, conservării energiei termice, protecției mediului înconjurător, investiţii de promovare a eficienţei energetice şi  producţiei de energii;

            Detalii: www.moseff.org

Programul Dezvoltare Comunitară

(CONTACT)

Obiectiv: Stimularea participării populaţiei din comunităţile rurale la identificarea şi soluţionarea problemelor din comunitate prin acordarea sprijinului pentru grupurile ţintă în scopul organizării şi dezvoltării comunitare.

Grupul țintă: IMM, cetăţeni, grupuri, ONG-uri şi instituţii şi administraţie publică locală.

Activitatea de bază: Acordarea granturilor mici pentru proiecte menite să dezvolte, la nivelul comunităţilor locale, capacitatea de a iniţia şi implementa activităţi care să îmbunătăţească nivelul de trai al comunităţilor; Promovarea conceptului de filantropie şi responsabilizare socială a businessului.

Detalii: www.contact.md

Subvenţionarea Producătorilor Agricoli

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA)

Obiectiv: Asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar şi a comunităţilor rurale.

Grupul țintă: IMM-urile, înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Activitatea de bază: Subvenţionarea Producătorilor Agricoli se efectuează în baza Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionare a producătorilor agricoli.

Subvenţionarea Producătorilor Agricoli cuprinde mai multe măsuri:

  1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut;
  2. Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;
  3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale;
  4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii);
  5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
  6. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
  7. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
  8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic;
  9. Stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;

10.  Subvenționarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) și de fermenți (îngrășăminte minerale)

Detalii: www.maia.gov.md

Programe şi instrumente de suport pentru IMM

•      Fondul Provocările Mileniului Moldova - http://www.mca.gov.md/

•      Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură - www.aipa.md  

•      Agenţia pentru Eficienţă Energetică - www.aee.md

•      Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului IMM, finanţat de către Guvernul Japoniei - www.jnpga.md

•      Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova - http://www.capmu.md

 Alte Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor

Publicat: 15.11.2018   
Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor vă informează despre inițiativa Uniunii Europene de a sprijini companiile moldovenești în dezvoltarea capacităților de export pe piețele Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA (Zona de Liber Schimb Aprofundat și Corspunzător) în Republica Moldova” . Citeşte mai mult...
Publicat: 22.08.2018   
Camera de Comerț și Industrie a RM, împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Finanțelor și Proiectul "Reforma structurală în ÎPT" GIZ a reușit să obțină primele realizări în domeniul facilităților fiscale pentru Agenții Economici ce implementează programele de formare profesională prin învățământ dua Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2017   
Prin prezenta, Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova, vă informează că Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2017   
În perioada 14-18 martie 2017, delegația din raionul Leova a întreprins o vizită de lucru în regiunea Lublin, Polonia. În componența delegației au fost atît specialiști în administrația publică cît și agenți economici din cadrul raionului Citeşte mai mult...
Publicat: 06.03.2017   
Publicat: 02.03.2017   
La data de 28 februarie 2017 în sala mică de şedinţe a Consiliului raional Leova s-a desfăşurat şedinţa comisiei pentru pregătirea economiei şi sferei sociale în perioada toamnă-iarnă 2016-2017, convocată în conformitate cu Decizia nr.4.1 din 29.09.2016 a Consiliului raional „Cu privire la nivelul de pregătire a economiei şi instituţiilor sociale ale raionului către perioada de toamnă-iarnă 2016-2017”. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2017   
Publicat: 15.12.2016   
PROPUNERI PRIVIND ÎNCORPORAREA MĂSURILOR DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A RAIONULUI LEOVA PENTRU ANII 2015-2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2016   
La data de 13 septembrie 2016 în sala mare a Consiliului Raional Leova a fost organizat de către DEDTAI un seminar cu privire la informarea și consultarea primarilor localităților raionului Leova, directorilor de instituții, agenților economici și a personalului tehnic de exploatarea sistemelor de încălzire, despre pregătirea sistemelor de alimentare cu gaze a instituțiilor către activitatea în perioada toamnă-iarnă 2016-2017. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.07.2016   
La 31 martie 2016 în raionul Leova a avut loc lansarea proiectului ,, Construcția locuințelor sociale în or. Leova, str.Varlaam 1”.Scopul proiectului este reconstrucția pînă la finele anului 2017 a patru blocuri a obiectului nefinalizat Maternitate în or.Leova a IMSP Spitalul Raional Leova cu punerea în funcțiune a 92 apartamente. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2016   
Anexă nr. 8 la decizia Consiliului raional Leova nr. 3.1 din 12.11.2015 Citeşte mai mult...
Publicat: 25.03.2015   
Publicat: 30.01.2015   

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90748   Total ieri: 224   Total azi: 69