Prima pagină  »  Raport de activitate  »  Raport 2014
Raport 2014
Raportul Preşedintelui an.2014
Publicat: 13.04.2016   

                                                                                 Anexa N1 la decizia

                                                                          1.1 din 26.02.2015

Onorată asistență, Simați domnilor și doamnelor consilieri !

Consiliul Raional şi subdiviziunile sale în anului 2014 şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul administrației publice după cum urmează:

-         Legea nr.436- XVI privind administraţia publică locală

-         Legea nr.158-XVI „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

-         Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-         Legea Bugetului de Stat pe anul 2014

-         Programul de activitate al Consiliului raional pe anul 2014 şi alte acte normative.

Pe parcursul anului 2014 Aparatul Preşedintelui Raionului şi subdiviziunile Consiliului Raional Leova, au realizat un şir de activităţi importante, au soluţionat  probleme cu  care se confruntă populaţia, tendinţa fiind obţinerea unor realizări pozitive. De la început vreau să menţionez, că ne-am străduit să asigurăm o continuitate la implimentarea programelor și proiectelor lansate în anii precedenţi de activitate. Forţa decisivă în acest proces au fost şi sunt consilierii din componenţa Consiliului Raional. Pe parcursul anului 2014 Consiliul raional s-a întrunit în 5 şedinţe, dintre care: 4 au fost ordinare şi 1 extraordinară (cu 2 şedinţe extraordinare mai puţin ca în anul 2013). În cadrul şedinţelor consiliului raional au fost adoptate 130 decizii (cu 32 decizii mai puţin ca în anul 2013), care au fost orientate întru soluţionarea problemelor cu care se confruntă cetățenii din raionul Leova.

Prin conjugarea eforturilor autorităţilor publice de ambele niveluri s-a asigurat executarea prevederilor actelor normative adoptate de autorităţile centrale (Parlament, Guvern, Ministere) şi a propriilor decizii. Chestiunile propuse în ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Raional iniţial sînt supuse dezbaterilor în cadrul comisiilor de specialitate şi numai în rezultatul unui aviz acordat de comisie se includ în agenda şedinţei Consiliului Raional. Respectînd principiul pluralismului de opinii, la şedinţele Consiliului Raional toate chestiunele se examinează minuţios, mai apoi fiind înaintate spre adoptare. Aportul și opiniile dvs înaintate, stimați dlor consilieri, au generat cele mai eficiente soluţii pentru rezolvarea problemelor abordate. Din aceste considerente vreau să vă mulţumesc pentru munca constructivă, pentru iniţiativele înaintate de către fiecare în parte, pentru interesul manifestat în cadrul şedinţelor desfăşurate în anul 2014 în vederea soluţionării problemelor cetăţenilor din rl Leova.

Consiliul Raional Leova, ca autoritate publică de nivelul II, la momentul actual include în structura sa Aparatul Preşedintelui Raionului – 20 unităţi şi 6 direcţii:

 

Direcţia Finanţe                                                                                              

        14

Direcţia Învăţământ                                                                              

        10

Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru

          7

Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor

          9

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

          8

Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport

          5

 

care îşi axează activitate în vederea implementării politicii de dezvoltare socio - economică a raionului.

Pe parcursul anului 2014 Consiliul raional şi subdiviziunile sale au avut o colaborare eficientă cu serviciile desconcentrate din raion privind soluţionarea diverselor probleme. Deasemenea a fost evidentă o conlucrare bună şi cu APL de nivelul I. Astfel au fost organizate seminare de lucru şi instruire pentru primari şi funcționarii din primării, a fost acordat ajutor metodic în soluţionarea diferitor probleme ale comunităţilor, a fost oferit ajutor necesar pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor şi acordare a serviciilor de calitate cetăţenilor din teritoriile administrate. În anul 2014 s-au desfăşurat 8 seminare de lucru cu primarii UAT ale raionului Leova, 3 seminare de instruire cu secretarii consiliilor locale. Chestiunile abordate în cadrul întrunirilor au făcut parte din domeniile: administrativ, economic, atragerea investițiilor, agrar, social, cultural, tineret ş.a.

Alăturat țin să menționaz faptul că, pe parcursul anului precedent, în scopul executării Hotărîrii Guvernului nr. 78 din 12.02.2010 „privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor APC cu cetăţenii” au fost prezenți în ședințe de lucru în raionul Leova:

-   18.02.2014 Serghei Diaconu, viceministrul afacerilor interne;

-  18.03.2014 Valentina Buliga, mnistrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

-  25.03.2014 Serghei Diaconu, viceministrul Afacerilor Interne;

 Valeriu Troenco, ministrul Apărării;

Sabina Cerbu, viceministru Justiţiei;

-  15.04.2014 Vitalie Tarlev, viceministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

- 17.06.2014 Igor Şarov, viceministrul Culturii;

- 15.07.2014 Viceministrul Mediului, domnul Dorin Dușciac;

- 29.08.2014 Igor Grosu, viceministrul Educaţiei;

- 16.09.2014 vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

- 21.10.2014 Vladimir Cebotari, viceministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;

- 18.11.2014 Vitalie Ciolac, viceministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

- 16.12.2014 Victor Zubcu, viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

 Corespondenţa:

     intrare -1508                                  ieșire - 969

     929 APC                                           APC 500

     579 APL                                              APL 469

Informațiile au fost expediate complet și în termen conform prevederilor Instrucțiunii cu privire la lucrările de secretariat

Arhiva raionului constituie 32696 dosare distribuite în 122 fonduri

În anul 2014 - preluate 303 dosare; verificate 2 fonduri cu 202 dosare.

Înregistrate cereri cu carater social – juridic  408

 

În anul 2014, una din activitățile cele mai importante, pot menționa că a fost de comun cu Compania de Consultanță ”INSPIRO Consulting” elaborarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru anii 2015-2020. În acest sens au fost organizate și desfășurate ateliere de lucru, în cadrul cărora au fost implicați funcționarii direcțiilor din cadrul Consiliului raional Leova, reprezentanți ai APL nv I și al societății civile.

Pe parcursul anului precedent, de comun cu Agenția Germană pentru Cooperare Internațională a fost elaborată Strategia privind Alimentarea cu Apă și Canalizare a raionului Leova pentru anii 2015-2020, au fost desfășurate 10 întruniri a grupului de lucru, au fost realizate chestionare pentru toate localitățile raionului Leova, și efectuate vizite de lucru a grupului de experți în localitățile chestionate. În baza acestei Strategii a fost elaborat Studiul de Fezabilitate privind aprovizionarea cu apă a raionului Leova. Pentru ambele Strategii au fost organizate audieri publice.

În final Strategiile au fost adoptate în cadrul ședinței Consiliului Raional.

 

Simați domnilor și doamnelor consilieri !

 

       Întru asigurarea respectării Legii Republicii Moldova nr.190-XIII din 19 iulie 1994 „ Cu privire la petiţionare” şi în scopul asigurării dreptului cetăţenilor la audienţă, în primul semestru al anului 2014 a fost dusă evidenţa şi examinarea petiţiilor scrise şi primirea în audienţă a cetăţenilor.

       În perioada menționată, în adresa preşedintelui raionului, au fost primite 49 petiţii dintre care 26 au fost adresate nemijlocit în adresa preşedintelui de la cetăţenii din localităţile raionului, iar prin intermediul instanţelor centrale au fost remise spre examinare în teritoriu 23 petiţii.

       Petiţiile remise spre examinare de la instanţele superioare:

- Casa Naţională de Asigurări Sociale                                         - 10

-Ministerul Muncii,Protecţiei Sociale şi Familiei                          -  8

-Ministerul Transporturilor                                                         -  1

-Cancelaria de Stat                                                                       - 1

-Secretariatul Parlamentului                                                        -  2

- persoane fizice                                                                             -1

      Petiţiile au fost examinate cu deplasarea specialiştilor pe domenii în teritoriu, în prezenţa petiţionarilor. Solicitanţii au fost informaţi în scris despre examinarea petiţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

     Analiza fluxului de petiţii denotă faptul că, majoritatea adresărilor sînt de la cetăţenii din localităţile raionului, respectiv 22  şi 4 de la locuitorii oraşului Leova. Tematica petiţiilor este diversă şi reflectă problemele cu care se confruntă la zi populaţia raionului, aşa cum ar fi:

·        asistenţă socială/acordarea ajutorului material pentru: ameliorarea condițiilor de trai; achitarea datoriilor, ajutor pentru perioada rece a anului, etc ;

·        munca: angajarea și concedierea, achitarea restanțelor salariale;

·        probleme ce țin de gospodaria comunală și amenajarea teritoriului; instalarea contoarelor în blocurile locative și exploatarea lor, asigurarea cu apă potabilă, construcții cu abateri de la normele prevăzute de legislația în vigoare, reparaţia drumurilor şi a căilor de acces spre localităţile raionului;

·         probleme ce ţin de activităţile în domeniul învăţămîntului

·        probleme ce țin de domeniul transportului de pasageri.

Proiecte investiționale în cadrul programului operațional comun România – Ucraina - Republica Moldova

Proiect “Reţea de Formare Profesionalăpentru administraţia publică locală” surse financiare în sumă de 15778 euro din care 5000 euro pentru amenajarea Centrului de Formare Profesională a funcţionarilor publici;

Proiect “Reţea de Formare Profesională pentru administraţia publică locală” surse financiare în sumă de 15778 euro din care 5000 euro pentru amenajarea Centrului de Formare Profesională a funcţionarilor publici;

Proiect ,,Fanfarele străbat hotarele” Investiţia 24.000 Euro. Procurarea instrumentelor muzicale în sumă  de 5 mii 820 euro

Proiect finanțat prin intermediul PNUD

Proiect PPP ”Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă prin utilizarea biocombustibilului la centralele termice din raionul Leova” – construcția a 19 centrale termice

Investiţia – 14.400 mii lei

Proiecte finanțate prin fondul ecologic național

- Construcţia apeductului magistral Leova - Hănăsenii Noi, 1570 mii lei

- Construcţia apeductului magistral Leova -  Sîrma - Tochile Răducani - Tomai - Sărata Răzeşi, 17,5 mln lei, executate lucrări în sumă de 7.141 mii lei

- Primăria s.Borogani, pentru construcţia reţelelor de apeduct din interiorul localităţii în sumă de 8 mln lei, valorificate 3.568 mii lei;

- Primăria com.Vozneseni, alimentarea cu apă a satelor din com. Vozneseni în sumă de 9,822 mln lei - valorificate 947 mii lei;

- Primăria com.Tomaiul Nou, pentru construcţia reţelelor de apeduct, 2,163 mln lei, valorificate 550 mii lei;

- Primăria com. Sărăţica Nouă construcţia reţelelor de apeduct 1.925 mii lei

- Primăria Sărata Răzeşi, construcţia reţelelor de apeduct, 6,4 mln lei valorificate  2.149 mii lei

- Primăria com.Cazangic s. Frumuşica construcţia reţelelor de apeduct 4 mln 254 lei valorificate 1.495 mii lei

Proiecte finanţate prin BERD şi BEI

Total investiţii 2,7 mln euro, inclusiv:

- Reconstrucţia reţelelor de apeduct şi canalizare în

or. Leova

Valorificate surse financiare 1293452 euro

- Construcţia apeductului din s. Bulgărica şi  restabilirea sondei arteziene

Valorificate surse financiare în 2014 – 22 mln 935533 mii lei

Proiecte finanțate prin fondul de eficiență energetică

Conservarea energiei termice la grădinița de copii s.Covurlui 1,42 mln lei valorificate 220 mii lei

Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copii din s. Cazangic, 1, 126 mln lei valorificate 248 mii lei

Proiecte finanțate prin FNDR implementate prin adr sud

Drum local Sărăţica Nouă – Sărăţica Veche”. Costul total a lucrărilor -  9.816 mln lei

Proiect „Apeduct magistral Leova- Filipeni - Romanovca”  suma totală 4,5 mln lei

Realizarea proiectului „Construcţia grupurilor sanitare Ecosan”

Proiect finanţat de Fundaţia „SKAT” Elveţia cu contribuţia APL nv.II şi I în mărime de 4,6 milioane lei, obiectele recepţionate - mai 2014

Monitorizarea proiectelor implementate de comun acord cu APL nv.I

Reparaţia drumurilor prin Fodul Rutier  – 11.340 mii. lei

Reparaţia edificiilor sociale – 12.790 mii lei

Reparaţia instituţiilor preşcolare prin grantul

Guvernului României  21 edificii -10,64 mln. leiAlte Raport 2014


LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90797   Total ieri: 289   Total azi: 118