Prima pagină  »  Raionul Leova  »  Prezentare generală
Prezentare generală

       Raionul Leova este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, pe malul stâng al râului Prut, care este şi frontieră naturală de stat cu Romania. Raionul are o suprafaţă de 764,7 km², reprezentând 2,26% din suprafaţa totală a ţării. Raionul Leova a fost înfiinţat la 11 noiembrie 1940 (însă primele atestări istorice datează din sec. XIV) şi se învecinează:

- la Nord cu raionul Hânceşti;

- la Sud cu raionul Cantemir;

- la Vest cu Romania (Judeţul Vaslui);

- la Est cu raionul Cimişlia şi UTA Găgăuzia.

         În componenţa raionului intră 40 localităţi, din care 2 oraşe (Leova, Iargara) 24 comune şi 14 sate (componente a comunelor). Reşedinţa  raionului - oraşul Leova.

Din punct de vedere administrativ, raionul Leova are în componenţa sa 25 primării.

În cadrul Consiliului Raional Leova îşi desfăşoară activitatea 6 direcţii și aparatul preşedintelui raionului, din componenţa căruia face parte cel mai mare număr de personal.

 

      Relieful raionului face parte din câmpia deluroasă - ondulată a Moldovei de Sud. Elementele reliefului sunt foarte neomogene expuse pe cumpetele de apă înguste ce se întind în general de la nord la sud, versanţi cu diferită înclinaţie, ravine şi vâlcele adânci şi lungi, amplitudinea variază în limitele 50m - 230 m, ce

le mai joase fiind amplasate în lunca Prutului şi Sărata. Câmpiile ridicate ale raionului, dezmembrate în panta de coborâre de la Nord spre Sud, se grupează în patru mari unităţi:

Câmpia din lunca Prutului;

Podişul Central – Moldovenesc;

Câmpia ridicată a Grâneţului;

Podişul Tigheciului cu o atitudine maximă de 294 m.;

Clima este temperat continentală cu regim omogen, ca urmare a neuniformizării reliefului de câmpie se caracterizează prin veri foarte calde (seceta predomină 3-4 ani din 10 ani) şi ierni reci. Clima se deosebeşte prin particularităţile de uscăciuni periodice, ploi torenţiale intensive şi schimbare bruscă de temperatură.

Teritoriul raionului aparţine unei zone cu umezeală insuficientă. Media anuală a depunerilor atmosferice constituie 400-500mm, majoritatea cad sub formă de ploi torenţiale. Temperatura medie anuală constituie + 9,6 °C, absolut maximă + 40 °C, absolut minimă – 33 °C.

Resursele de apă ale raionului sunt formate din râuri, iazuri, bazine şi bălţi (cca 68 bazine acvatice) suprafaţa cărora constituie 15,82 km² (812,73 ha). Râul Prut care este frontiera naturală dintre Republica Moldova şi Romania, reprezintă principala sursa de apă cu o lungime de 36 km pe întreg teritoriul. De asemenea, raionul este tranzitat de 4 afluenţi mijlocii ai râului Prut ca Lăpuşniţa, Tigheci, Sărata, Ialpugel care sunt într-o stare satisfăcătoare, având lungimea totală de 74,9 km., 3 râuleţe ca Sârma, Sărăţica şi Cărpineanca cu lungimea totală de 42,6 km şi încă cele mai mari bazine artificiale de apă sunt în apropierea satelor Sărata Nouă, Câzlar, Tomai.

     Resursele naturale ale raionului le constituie pădurile, râurile şi iazurile. Bogăţiile naturale subterane sunt reprezentate de zăcăminte de nisip, argilă, lut, betonită, ape minerale. În execuţie sunt 2 cariere de dobândire a nisipului pe o suprafaţă totală de 3,6 ha, din care 2 ha cu amplasare în extravilanul satului Sărata Răzeşi şi 1,6 în extravilanul satului Hănăsenii Noi. Fondul forestier ocupă 13,3 % din teritoriul raionului cu vârstă medie de 32-45 ani.

     Din suprafaţa toată a raionului 76,5 mii ha, terenul agricol constituie 57,3 mii ha iar cel neagricol constituie 19,2 mii ha şi sunt compuse din:

Terenul agricol:

- teren arabil – 37,6 mii ha;

- plantaţii multianuale – 6,1 mii ha, din care: livezi – 1,2 mii ha; vii – 3,9 mii ha; plantaţii nucifere – 0,8 ha; alte plantaţii 0,2 ha;

-  pârloagă – 2,0 mii ha;

- fâneţe – 28,37 ha;

- păşuni – 11,5 mii ha;

Terenul neagricol:

- plantaţii forestiere – 11,9 mii ha, din care fâşii de protecţie 891,23 ha;

- terenuri aflate sub ape – 1,6 mii ha, inclusiv iazuri – 812 ha, râuri şi râuleţe – 486,91 ha, mlaştini 302,8 ha;

- terenuri sub drumuri – 2,5 mii ha;

-  terenuri de străzi şi pieţe – 704,17 ha;

- terenuri sub construcţii – 960,29 ha;

- alte terenuri – 1,8 mii ha, din care râpi – 283,37 ha, alunecări de teren 341,8 ha şi altele 1247,05 ha;

     Din totalul fondului silvic de 9,8 mii ha, 50 ha reprezintă terenurile de vânătoare transmise în arendă, fiind creată o gospodărie cinegetică „Poiana Vînătorului” în ocolul silvic Leova. Pe terenurile de vânătoare din fondul silvic cât şi din afară, sunt amenajate 24 hrănitoare, 8 adăpătoare, 2 remize. Din fauna cinegetică a raionului fac parte următoarele specii de animale şi păsări: iepureşe de câmp, mistreţul, căprioara, vidra, fazanul, potîrnichea, leşiţa, raţa sălbatică, gîsca, porumbelul, etc.

      În componenţa fondului funciar raional, terenurile în proprietatea publică a statului constituie suprafaţa de 11387,19 ha, care include 737,7 ha terenuri şi 10649,49 ha terenuri neagricole în care predomină plantaţiile forestiere cu suprafaţa de 8893,51 ha. Terenurile din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale constituie 19644,02 ha, din ele fac parte 11523,83 ha terenuri agricole şi 8120,19 ha terenuri neagricole. Terenurile aflate în proprietatea privată constituie suprafaţa de 45442,16 ha, din care terenurile agricole cuprind 44962,6 ha şi cele neagricole 479,56 ha.

     Referitor la structura cheltuielilor publice locale, aceasta este tipică localităţilor urbane din Republică, unde prevalează cu 60 % cheltuielile pentru educaţie şi servicii de stat cu 13%. Pentru raionul Leova este semnificativă creşterea ponderii cheltuielilor pentru gospodăria comunală, servicii de stat şi pentru domeniul cultură, artă şi sport.

      În perioada 2010-2013, componentele bugetului denotă dinamici diferite:   

 - veniturile proprii au cunoscut o continuă tendinţă de creştere – acestea s-au majorat de la 151,6 mil. MDL la 262,6 mil. MDL;

- creşterea veniturilor fiscale în anul 2013 cu 82,8% faţă de anul 2010;

- transferurile de la bugetul de stat în 2010 au constituit 89,1 mil. MDL, înregistrând o creştere de 7,4 % comparativ cu 2013;

- mijloace speciale au crescut cu 30,8% faţă de anul 2013;

- fondurile speciale au înregistrat o creştere în anul 2013 cu 3143,6 mil. MDL faţă de anul 2013;

- granturile au crescut semnificativ cu 2139,1 mii. MDL în anul 2013 faţă de anul 2010.

 

Populaţia raionului Leova este de 53,8 mii locuitori dintre care:

- în mediul urban - 15,6 mii locuitori (29,1 %);

- în  mediul rural - 38,2 mii locuitori (70,9 %).

Cea mai mare parte din ei o constituie moldovenii, care conveţuiesc în bună înţelegere cu ruşii, bulgarii, găgăuzii şi romii.

În perioada 2003-2014 raionul Leova a iniţiat relaţii de colaborare şi parteneriat după cum urmează:

Consiliul Raional Leova - Consiliul judeţean Prahova, România;

Consiliul Raional Leova - Consiliul Judeţean Vaslui, România;

Consiliul Raional Leova - Comitetul Executiv Raional Ganţevici Republica Belarus;

Consiliul Raional Leova – oraşul Ismail, Ucraina;

Consiliul Raional Leova – Poviatul Krasnystaw, Polonia

     Infrastructura de transport în raionul Leova, ca de altfel şi pentru întreg teritoriul ţării este unul dintre factorii ce creează dezvoltarea mediului de afaceri şi asigurarea securităţii populaţiei. Lungimea totală a drumurilor publice în raionul Leova constituie 211,2 km sau circa 10% din lungimea totală pe regiunea Sud. Dintre acestea 77,6 km sau 36,7% sunt drumuri naţionale cu îmbrăcăminte rigidă şi 133,6% sau 73,3% drumuri locale dintre care 93,7% sunt cu îmbrăcămintea rigidă. Raionul se plasează pe primul loc în regiune conform gradului de acoperire a reţelei de drumuri cu îmbrăcăminte rigidă. Circa 96% din drumurile ce traversează raionul dispun de îmbrăcăminte rigidă, nivel ce depăşeşte media pe republică – 94,5% şi pe regiunea sud – 89,9%.

     De menţionat că conform programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 aprobat prin HG 168 din 11.03.2014 au fost planificate Construcţia drumului Filipeni–Romanovca–Sărata Nouă (traseul Filipeni–Romanovca) 1,5 milioane lei, construcţia drumului de acces din Sărata Nouă spre satul Bulgărica1,74 milioane lei , Construcţia drumului, în variantă albă, satul Cociulia Nouă.

 

În perioada 2013-2014 în acest sens au mai fost realizate:

Construcţia unei porţiuni de drum în s. Filipeni 656 mii lei

Reparaţia drumului de acces spre s. Victoria com Sărăteni 1,1 milioane lei

Construcţia drumului de acces spre  s. Bulgărica

Reparaţia drumului local s. Tomai 500 mii lei

Construcţia drumului din intravilan  s. Sărăţica Nouă 700 mii lei

Reparaţia drumurilor în s. Cupcui 841 mii lei

Sector de drum care uneşte drumul naţional R 34 cu centrul satului Hănăsenii Noi 470 mii lei

     Amplasarea geografică şi infrastructura de transport disponibilă în raionul Leova ar putea oferi o serie de oportunităţi pentru producătorii raionului Leova. Totodată, în prezent aceasta este mai cu seamă o constrângere pentru dezvoltarea socială şi economică a raionului, iar principalele probleme sunt:

-         Calitatea joasă a infrastructurii existente;

-         Densitatea relativ redusă a drumurilor şi lipsa conexiunii rutiere între unele localităţi;

-         Căi de transport nevalorificate (transportul fluvial);

Toate acestea se reflectă în nivelul redus al transporturilor de mărfuri şi de pasageri, care a fost în scădere în ultimul timp.

     În domeniul infrastructurii termice putem menţiona că gazificarea raionului Leova a început în aprilie 2004, odată cu construcţia gazoductului branşament Comrat – Leova. Lungimea totală a gazoductului este de 55,8 km, dintre care – 42,3 km sunt ţevi din metal cu diametrul de 159 mm şi 13,5 km ţevi din polietilenă cu diametrul de 110 mm. De asemenea, în raionul Leova există o staţie de distribuţie a gazelor naturale, care este amplasată în apropierea localităţii Sărata Nouă, precum şi 7 staţii catodice. Până în prezent, au fost gazificate 23 localităţi ale raionului: Leova, Borogani, Iargara, Băiuş, Tigheci, Cuporani, Sărata Nouă, Bertovca, Bulgărica, Romanovca, Filipeni, Hănăsenii Noi, Sârma, Tomai, Cazangic, Frumuşica, Selişte, Troiţa, Vozneseni, Sărăţica Nouă, Covurlui, Cociulica  Nouă, şi Sărăteni. E evident, în acest sens, faptul că nu toate localităţile din raionul Leova sunt gazificate integral. Totuşi, în scopul gazificării şi celorlalte localităţi, este construit un gazoduct de presiune înaltă până la marginea localităţilor: Ceadâr, Tomaiul Nou, Cneazevca, Beştemac, Colibabovca, Orac şi Cupcui, în total fiind pasibile de racordare la sistemul de gazificare 7 localităţi din raion.

      Alimentarea raionului cu energie termică nu se efectuează centralizat. Acest proces se desfăşoară la nivel individual, de către fiecare gospodărie în parte.

În termeni de gazificare a instituţiilor, în raionul Leova sunt gazificate 20 de instituţii şcolare şi 10 instituţii preşcolare.

În domeniul energiei electrice, toate  localităţile  raionului  Leova sunt  asigurate  cu  energie  electrică  24  din  24  ore.

      În ultimii ani, există o creşterea a interesului guvernării locale în domeniul eficienţei energetice, în special sectorul energiei regenerabile. În acest sens, au fost elaborate câteva proiecte, unul dintre acestea fiind „Energia – valoare transfrontalieră”, a cărui valoare totală se estimează la circa 700 mii EUR, fiind finanţat de Uniunea Europeană prin Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 „Graniţe comune. Soluţii comune”.  Acest proiect reprezintă un parteneriat între judeţul Vaslui, România, şi raionul Leova din Republica Moldova. Consiliul raional Leova în calitate de partener nr.1 îi revine 88830 EUR, din care 79947 EUR finanţare nerambursabilă. Valoarea contribuţiei financiare constituie 8883 EUR, reprezentând 11,45%, din valoarea totală a contribuţiei partenerilor. Obiectivele generale ale proiectului vizează îmbunătăţirea situaţiei economice, sociale şi de mediu din zona transfrontalieră prin stimularea utilizării eficiente a surselor de energie regenerabilă convenţionale, precum şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a serviciilor din sectorul public din zona transfrontalieră. Printre obiectivele specifice se enumeră:  stabilirea de programe concrete pentru reducerea consumului de energie convenţională din sectorul serviciilor publice din zona transfrontalieră Vaslui – Leova – Hânceşti – Izmail; întărirea capacităţilor instituţiilor locale din zona transfrontalieră Vaslui-Leova-Hânceşti-Izmail pentru a găsi soluţii concrete pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă din sectorul public; extinderea utilizării energiei solare în sistemul de sănătate publică şi în sistemul social din zona transfrontalieră Vaslui-Hânceşti-Leova-Izmail.

    Un alt proiect demarat recent şi de o importanţă majoră ca rezultat al Acordului de Parteneriat Public-Privat dintre Consiliul Raional Leova şi Green-Farm SRL prevede ca 25 de şcoli, grădiniţe şi centre comunitare din Raionul Leova vor trece la încălzirea pe biomasă în următorul sezon de încălzire şi vor avea un serviciu unic de gestionate a acestora. Ca rezultat a proiectului, compania Green-Farm urmează să instaleze în anul 2014 centrale moderne de ardere a peletelor în 19 instituţii publice din raionul Leova, investiţia cifrându-se la circa 500.000 EUR. Compania va gestiona livrarea agentului termic din biomasă şi buna funcţionare a centralelor termice pe bioenergie în cele 19 instituţii publice racordate la sisteme cu încălzire din biomasă din fondurile companiei, precum şi a celor 6 existente deja în raion.  Centralele termice din cele 25 de instituţii se vor afla în gestiunea agentului economic pe o perioadă de 11 ani, timp în care autorităţile locale vor plăti 997 MDL pentru fiecare Gcal de energie din biomasă produsă. Ulterior, centralele termice vor deveni proprietate a Consiliului raional Leova.

     Modelul pilotat în Leova reprezintă primul serviciu de livrare a energiei termice din biomasă în Republica Moldova.

Sectorul industrial al raionului Leova este reprezentat de:

 • Mori  pentru prelucrarea grîului şi porumbului-10

 • Întreprinderi de producere a mezelurilor-1

 • Brutării-8

 • Vinării-6

 • Întreprideri de prelucrare a lemnului-2

 • Incubatorului de Afaceri Leova -

Creat  în concordanţă cu:

Programul de activitate a Guvernului 2011-2014;

Programul de stat de susţinere a dezvoltării IMM-urilor;

Matricea de politici pentru programul suport sectorial 

 ”Stimularea economică în zonele rurale ” (ESRA), finanţat de UE;

Implementat de Ministerul Economiei prin Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM);

Fondat ca Instituție  Publică prin Decizia Consiliului Raional nr. 6.2  din 22 decembrie 2011

MISIUNEA IAL

     Crearea unui mediu stimulator pentru dezvoltarea rapidă a strategiilor de afaceri ale firmelor incubate şi dezvoltarea economică locală prin crearea de companii şi locuri de muncă

     AGRICULTURA

    Total terenuri agricole: - 42092 ha, inclusiv:arabil - 35099 ha, plantaţii multianuale - 4563 ha, viţa de vie - 3339 ha, pomi şi arbuşti fructiferi - 1218 ha.

    Din suprafaţa totală a terenurilor agricole (42092 ha) sînt consolidate – 23120 ha care constituie 55%. Numai în anul 2013 suptafaţa consolidată constituie 1890 ha.

     Din cele 32406 ha teren arabil sînt prelucrate şi înseminţate 31130 ha.

 

Structura organizatorico - juridică a producătorilor  agricoli

Cooperative agricole                             - 3

Societăţi cu răspundere limitată            - 42

Societăţi  pe  acţiuni                              - 6

Gospodării individuale                          - 10829

Sistemul de învăţămînt  din raionul Leova

Total instituţii educaţionale - 66;

Instituţii preşcolare – 34;

3 centre comunitare   -  (s.Covurlui, or.Iargara, or.Leova)

Instituţii de învăţămînt preuniversitar:

2 şcoli primare-grădiniţă ( Tomaiul Nou, Romanovca)

Instituţii de învăţămînt complementar:
 - Centrul de Creaţie
 - Şcoala de Sport
 - Centrul Tînărului Naturalist

Reţeaua instituţiilor de cultură

- 28 Case şi cămine culturale;

- 37 Biblioteci publice,

-  1 Şcoala de Arte cu trei filiale: Cneazevca, Sarata – Nouă, Iargara.-  4 Muzee de istorie şi etnografie. or.Leova,

s.Tomai, Tigheci, Borogani.

-  103 Formaţii artistice de amatori, din care – 14 colective cu titlul,,Model”

Servicii Sociale:

Azilul pentru persoane în etate şi cu disabilităţi,

Centrul Multifuncţional din s. Cupcui

2 Case de Copii de Tip Familie

5 Asistenţi Parentali Profesionişti

4 Cantine sociale

    Fondul local de sunţinere socială a populaţiei

Echipa mobilă Keystone,

Echipa mobilă CCF

3 Centre de zi pentru copii din familii defavorizate

     Consiliul raional Leova, inclusiv cu suportul programelor străine de finanţare a reuşit să implementeze o serie de proiecte investiţionale printre care pot fi menţionate:

 • I.P. „Incubatorul de Afaceri Leova” (IAL), valoarea proiectului constituind 5.500.000 MDL (350 000 euro). IAL este al treilea incubator cu profil mixt din Moldova, care pune la dispoziţia micilor antreprenori spaţii pentru producere şi oferă serviciile aferente. Actualmente Incubatorul de Afaceri Leova găzduieşte  19 companii, care  oferă  - 58 locuri noi de muncă, care sunt specializate în:  producerea articolelor de panificaţie, culinărie,  producerea si repararea mobiMDL; cusătorie, fabricarea articolelor tricotate şi croşetate; spălătorie şi servicii de menaj; salon de estetică;  selectarea vopselelor la automobile; prestarea  serviciilor juridice şi de contabilitate; servicii în construcţii; proiectări în energetică;  organizarea  evenimentelor şi festivităţilor;  servicii  IT,  fotografice şi de publicitate; agenţie de imobil;  şcoala auto, servicii de mini-taxi ş.a.;

 • Deschiderea „Centrului de Documentare şi Informare a Tinerilor” din or.Leova. Proiect realizat cu succes de Consiliul raional Leova ( Republica Moldova) în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui (România). Suportul financiar venind de la Uniunea Europeană prin intermediul Tacis CBC SPF în sumă totală de 138150 euro;

 • Proiectul transfrontalier „O familie pentru orice copil”, a cărui valoare a constituit 223058 Euro, şi a fost implementat de Consiliul raional Leova şi Primăria oraşului Leova în colaborare cu Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului din Vaslui, România;

 • Proiectul transfrontalier: „Arta tradiţională ca mijloc de dezvoltare economică” care  a fost iniţiat de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui (România) în colaborare cu Consiliul Judeţean Vaslui (România) şi Consiliile raionale Leova şi Hânceşti din Republica Moldova. ;

 • proiectul transfrontalier ,,Fanfarele străbat hotarele” finanţat prin intermediul Progamului Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007- 2013. Rezultat:  procurarea instrumentelor muzicale în sumă  de 5 mii 820 euro.

 • proiectul „Biblioteci Globale - Novateca”. Rezultat: Biblioteca Publică Leova selectată - Centru Regional de Formare. Asigurarea bibliotecilor din localităţile Leova,  Sarata Răzeşi, Sărăţica Nouă, Borogani, Tomai cu calculatoare. Suma proiectului – 236 257 lei

 • proiectul privind reparaţia în grădiniţele de copii nr. 1 şi 2 din or. Leova în anul 2012 prin intermediul FISM în sumă de 190 000 euro;

 • proiectul “Reţea de Formare Profesională pentru administraţia publică locală”. Rezultat: Consiliul Raional Leova va beneficia de surse financiare în mărime de 15778 euro din care 5000 euro pentru amenajarea cu echipament a Centrului de Formare Profesională a funcţionarilor publici

 • proiecte finanţate din Fondul de Eficienţă Energetică: s. Cazangic „Lucrări de Reparaţie la grădiniţă”; s. Sărăteni „Conservareae energiei termice la grădiniţa de copii”  Total  2,6 milioane lei;

 • proiectul „Energia – valoare transfrontalieră” prin intermediul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova. Consiliul raional Leova - partener. Rezultat: instalarea panourilor solare pentru furnizarea apei calde în blocul IMSP Spitalul raional Leova în sumă de 89 mii euro;

 • Proiectul „Construcţia apeductului magistral Leova - Hănăsenii Noi” finanţat prin intermediul Fondului Ecologic Naţional cu un cost în mărime de 3 milioane lei;

 • proiectul „Construcţia apeductului magistral Leova -  Sîrma - Tochile Răducani –Tomai - Sărata Răzeşi” finanţat prin intermediul Fondului Ecologic Naţional, cu un cost în mărime de  19 milioane  lei;

 • proiectul „Construcţia apeductului magistral Leova  – Iargara” finanţat prin imtermediul Ministerului Construcţiilor  şi Dezvoltării Regionale şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei, în mărime de 46,9 mlioane lei;

 • proiectul Construcţia sistemului de irigare în loc. Filipeni – Hănăsenii Noi – Leova prin intermediul programului Contact finanţat de Guvernul SUA în mărime de 6,6 milioane dolari;

 • proiectul „Construcţia grupurilor sanitare Ecosan” în instituţiile educaţionale din satele Cupcui, Tochile Răducani, Filipeni,Cazangic, Tigheci şi Borogani. Proiect finanţat de Fundaţia „SKAT” Elveţia cu contribuţia APL nv.II şi I în mărime de 4,6 milioane lei

    Obiective spre realizare

Construcţia podului peste rîul Prut

Construcţia  locuinţelor sociale în rnul  Leova

 

Reconstrucţia bazinului de înnot amplasat în instituţia  liceul teoretic “Lev Tolstoi” cu  identificarea fondurilor de finanţare

 

Realizarea proiectelor de alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, iluminare stradală

Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare integrată a raionului Leova 2015-2020

 

    Probleme prioritare

- Planificarea urbană;

- Amenajarea terenurilor pentru coplectarea deşeurilor menajere;

- Distribuirea apei potabile din rîul Prut în toate localităţile raionului prin construirea sistemelor de apeduct;

- Construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare;

- Construcţia  sistemelor de epurare a apelor utilizate şi pluviale;

- Construcţia drumurilor publice locale;

- Iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;

- Îmbunatăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medicale şi asigurarea cu utilaj medical modern;

 

 

 

 

 Prima pagină  »  Raionul Leova  »  Prezentare generală

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91274   Total ieri: 759   Total azi: 595